குரல்குட்டை கிராமத்திலுள்ள பல்லுயிர்களை கண்டடைவதும் மற்றும் அதை பாதுகாக்க நாங்கள் முயற்சி செய்கிறோம். குரல்குட்டை கிராமத்தை தற்சார்பு கிராமமாக மாற்ற முயற்சி செய்கிறோம்.