விதை வங்கி

எங்கள் ஊரிலுள்ள நாட்டு விதைகளை பாதுகாக்கவும் மற்றும் விதை பெருக்கம் செய்யவும் உருவகைப்பற்றதே இந்த விதை வங்கி.

NATIVE SEED BANK

Nammalvar and Richaria seed vault. நம்மாழ்வார் மற்றும் ரிச்சாரியா விதை பெட்டகம்.