வண்ணத்துப்பூச்சி நடை

எங்கள் கிராமத்திலுள்ள பட்டாம்பூச்சி, அந்துப்பூச்சி மற்றும் இந்த பூச்சிகளின் இனப்பெருக்கத்திற்கு உறுதுணையாய் இருக்கும் செடிகளை கணக்கெடுப்பு செய்தல்.

BUTTERFLY SURVEY AT OUR VILLAGE.