எங்கள் ஊரிலுள்ள பறவைகள் மற்றும் ஊர் சுற்றியுள்ள குளங்களுக்கு வருகை தரும் பறவைகளை கணக்கெடுப்பு செய்தல்.

BIRD SURVEY AT OUR VILLAGE.